УГОДА-ОФЕРТА

Угода-оферта

про надання послуг стаціонарного та дистанційного навчання

Редакція від 15 липня 2016 року

Приватний освітній центр «РУШіЙ» в особі керівника ФОП О.В. Лисенкової (надалі —  «Виконавець») надає освітні послуги зі стаціонарного та дистанційного навчання будь-якій фізичній чи юридичній особі (надалі — «Клієнт»), що разом становлять «Договірні сторони» в межах діючої угоди-оферти. 

Значення термінів

1.1  Послуга — стаціонарне чи дистанційне навчання Клієнта українській мові та літературі у межах шкільного курсу, а також у мережі Інтернет шляхом голосового зв`язку з використанням телефонних, соціальних мереж та програми Skype.

1.2  Клієнт – фізична чи юридична особа, що зареєструвалася на інтернет-ресурсі Rushiy.com і має наміри відвідувати уроки у Приватному освітньому центрі «РУШіЙ» стаціонарно чи навчатися дистанційно за допомогою Глобальної мережі, при цьому має намір оплачувати за навчання встановлену прайсом вартість.

1.3  Заняття (урок) – норма часу для навчання, встановлена у межах 60 хвилин для старшого й дорослого складу студентів ОЦ «РУШіЙ» та 45 хвилин для учнів молодшого складу (діти до 11 років).

1.4  Студент – слухач річного навчального курсу ОЦ «РУШіЙ», що має вік від 7 років включно.

1.5  Річний навчальний курс ОЦ «РУШіЙ» - серія навчальних занять, що проводяться протягом одного навчального року за індивідуальним розкладом, кількість яких регламентується чинними навчальними програмами, рекомендованими Міністерством науки України для загальноосвітній навчальних закладів.

2.   Акцепт угоди

2.1. Діюча угода-оферта можлива на підставі п. 3 ст. 626 ГК України і є публічною офертою. Згідно ст. 633 Громадянського кодексу України повне й ґрунтовне прийняття (акцепт) дійсної публічної оферти (надалі – Угоди) Клієнтом є надходження передоплати від Клієнта на розрахунковий рахунок Виконавця за послуги Виконавця, що регламентуються даною Угодою.

2.2. Акцепт оферти – оплата замовлених послуг шляхом передоплати у порядку, передбаченому Угодою-офертою та отримання послуги Виконавця. Клієнт повністю погоджується з положеннями оферти, що підтверджує акцептування Клієнтом чинної угоди.

3.    Предмет угоди

3.1. Згідно з умовами чинної Угоди, Виконавець бере на себе зобов`язання надавати Клієнту послуги у вигляді стаціонарного (індивідуального, парного, групового) або дистанційного навчання (з української мови та літератури, іноземних мов, математики, історії України, фінансової грамотності, журналістики та копірайтингу) за допомогою Інтернет-технологій, у тому числі програми Skype чи/та інших мереж голосового зв`язку.

3.2. Виконавець не в праві надавати перевагу одній особі перед іншою відносно укладання чинної Угоди, крім випадків, передбачених законом та іншими правовими актами.

3.3. У відповідності з умовами й строками чинної Угоди Клієнт сплачує вартість наданих Виконавцем освітніх Послуг.

3.4. При укладанні Угоди Клієнт обов`язково вказує засіб зв`язку (включно – наявність програми Skype, електронної адреси, телефонного зв`язку, а також інших онлайн-баз чи програм), на основі якого надається послуга.

3.5. Виконавець визначає відповідну програму навчання, формат і методику, враховуючи побажання Клієнта, що були обговорені до проведення Клієнтом передоплати за Послугу, а також під час самого навчання.

3.6. При укладанні чинної Угоди-оферти, Договірні сторони складають актуальний розклад занять (уроків) зі стаціонарного чи дистанційного навчання у розрахунку на один семестр (І, ІІ відповідно) поточного навчального року. Після завершення періоду Договірні сторони погоджують новий розклад занять або залишають попередній графік уроків.

4.    Права Договірних сторін

4.1. Права Виконавця

4.1.1. Користуватися супроводжуючими послугами будь-яких фізичних чи юридичних осіб з метою своєчасного та якісного виконання обов`язків за чинною Угодою;

4.1.2. Організовувати заміну викладацького персоналу для забезпечення безперервності навчального процесу;

4.1.3. Коригувати розклад надання Послуги, а також дату початку занять, що пов`язано з офіційними змінами меж навчального року Міністерством освіти й науки України, крім безперервних річних курсів, що не передбачають канікулярного часу;

4.1.4. Коригувати графік проведення занять у зв`язку з форс-мажорними обставинами та офіційними державними та релігійними святами;

4.1.5. Встановлювати зимовий канікулярний час у обсязі не більше, ніж 2 тижні без повернення щомісячної абонентської плати Клієнту;

4.1.6. Вимагати від Клієнта своєчасної оплати Послуги у повному обсязі у відповідності до умов чинної Угоди;

4.1.7. Повідомляти Клієнту про нові акції, семінари, іншу навчальну та організаційну інформацію, своєчасно відправляти інформаційні та рекламні матеріали, що не протирічать законодавству усіма засобами зв`язку, наданими Клієнтом;

4.1.8. Виконавець має право передавати свої права й обов`язки при укладанні Угоди іншій юридичній чи фізичній особі;

4.1.9. Виконавець не відповідає за дії сторонніх осіб чи неактуальну інформацію, розміщену на співзвучних інтернет-ресурсах, що намагаються дублювати офіційний сайт http://rushiy.com;

4.1.9. Відмовити Клієнту у наданні й подовженні Послуги без роз`яснення причин відмови.

4.2. Права Клієнта

4.2.1. Вимагати від виконавця виконання його зобов`язань за чинною Угодою у строк й з належною якістю;

4.2.2. Вибрати найбільш зручну для себе форму навчання (дистанційна, стаціонарна індивідуальна, стаціонарна парна, стаціонарна групова) й погодити свій вибір з Виконавцем;

4.2.3. Відмовитися від виконання умов чинної Угоди у випадку, якщо Виконавець не приступив до виконання обов`язків за чинною Угодою.

4.2.4. Звертатися до Виконавця за всіма питаннями, що пов`язані з наданням Послуги;

4.2.5. Клієнт у праві змінити викладача не частіше трьох разів за один навчальний рік, про що Клієнт сповіщає Виконавця у письмовому вигляді особисто через сайт http://rushiy.com. Враховуючи зміну викладача Клієнтом Виконавець залишає за собою право коригувати навчальний розклад Клієнта;

4.2.6. Клієнт не має права передавати свої права й зобов`язання за чинною Угодою третім особам без письмового погодження на це Виконавця.

5.    Обов`язки Договірних сторін

5.1. Обов`язки Виконавця:

5.1.1. Належним чином надавати Клієнту Послуги у погоджені Договірними сторонами строки відповідно до умов чинної Угоди;

5.1.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію й персональні дані, надані Клієнтом у зв`язку з виконанням чинної Угоди, не розголошувати додаткові факти або інформацію, що супроводжує навчальний процес (крім загальнодоступної публічної інформації) будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Клієнта.

5.1.3. Надавати Клієнту інформацію щодо актуального рівня навчання протягом усього навчального року із занесенням інформації до особистого кабінету Клієнта;

5.2. Обов`язки Клієнта:

5.2.1 Надавати Виконавцю всі дані й відомості, необхідні для здійснення Виконавцем своїх обов`язків відносно чинної Угоди;

5.2.2. Сумлінно відвідувати заняття, встановлені внутрішнім розкладом Приватного освітнього центру «РУШіЙ» та погоджені посеместрово з Клієнтом;

5.2.3. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати Виконавцю вартість наданих Послуг у порядку, розмірі й строках, встановлених чинною Угодою;

5.2.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію й інші дані, надані Виконавцем у зв`язку з виконанням чинної Угоди, не розголошувати додаткові факти або інформацію, що супроводжує навчальний процес (крім загальнодоступної публічної інформації) будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Виконавця.

6. Оплата за надання освітній послуг й порядок розрахунку

6.1. Актуальна вартість послуг Виконавця й можливі варіанти оплати публікуються на офіційному сайті Приватного освітнього центру «РУШіЙ» http://rushiy.com. Вартість послуг вказується з урахуванням усіх необхідних податків та витрат Виконавця в рамках надання Послуги;

6.2. Вартість навчання вказані на офіційному сайті ОЦ «РУШіЙ» у національній валюті, розрахунки між Договірними сторонами проводяться у готівковій чи безготівковій формі;

6.3. Комісію за переказ коштів у межах оплати вартості Послуги Виконавця сплачує Клієнт;

6.4. Вартість Послуги може змінюватися в залежності від кон`юктури ринку, про що без затримки сповіщається на сайті Виконавця. Виконавець не в праві змінювати вартість Послуги для того чи іншого Клієнта у випадку, якщо останній вже прийняв умови Виконавця й провів оплату навчання у встановленому чинною Угодою порядку;

6.5. Моментом розрахунку (оплати) вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;

6.6. У випадку надання Послуги через мережу Інтернет Клієнт самостійно сплачує всі послуги зв`язку, необхідні для надання Послуги Виконавцем;

6.7. Первинна оплата Послуги дистанційного навчання за чинною Угодою здійснюється на основі 100% (стовідсоткової) передоплати у строк не пізніше трьох банківських днів до початку надання послуг, у порядку передбаченому чинною Угодою;

6.8. Подальші оплата вартості Послуги дистанційного навчання здійснюється Клієнтом шляхом 100% (стовідсоткової) передоплати у строк не пізніше трьох банківських днів до початку чергового періоду надання Послуг (4 календарні тижні кожен період);

6.9. Первинна оплата Послуги стаціонарного навчання за чинною Угодою здійснюється на основі 100% (стовідсоткової) передоплати у строк не пізніше 10 числа кожного поточного місяця, у порядку передбаченому чинною Угодою;

6.10. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність виконаних ним платежів;

6.11. У випадку дострокового припинення дії Угоди за виною Виконавця у зв`язку з ненаданням Клієнту освітньої Послуги, Виконавець зобов`язується повернути частину коштів, сплачених Клієнтом як попередня плата за поточний період навчання;

6.12. У випадку дострокового припинення дії Угоди за виною Клієнта, Клієнт має право звернутися до Виконавця у строк до одного календарного місяця за компенсацією невикористаних занять, повідомивши про це Виконавця в письмовій формі. В іншому випадку Виконавець залишає за собою право відмовити Клієнту у грошовій компенсації. Повернення коштів відбувається тільки у тому випадку, якщо Виконавцем проведено не більше половини усіх призначених за офіційним розкладом уроків;

6.13. Повернення коштів за умови розірвання Угоди відбувається за вирахуванням комісії у розмірі 20% від сплаченої за місяць (чотири навчальні тижні) суми та вартості фактично проведених занять;

6.14. Заява про повернення коштів надходить не пізніше однієї доби (24 години) до початку наступного заняття, кошт за яке підлягає поверненню.

7. Умови проведення й переносу занять

7.1. При дистанційній та стаціонарній індивідуальній формі навчання заняття проводяться за індивідуальним розкладом, погодженим з адміністрацією ОЦ «РУШіЙ» та Клієнтом;

7.2. При стаціонарній парній та груповій формі навчання зняття проводяться за встановленим посеместрово розкладом, зазначеним у п. 5.2.2 чинної Угоди;

7.3. Клієнт з`являється на заняття без запізнень, за розкладом, з усім необхідним для навчання приладдям;

7.4. Заняття, що не відбулися за виною Клієнта, вважаються проведеними й не можуть бути перенесеними на інший час;

7.5. Заняття, що не відбулися за виною Виконавця, переносяться (враховуючи розклад) без їхньої втрати на інший час з аналогічною тарифікацією;

7.6. Заняття можуть проводитися поспіль за бажанням Клієнта при можливості коригування розкладу викладача;

7.7. При дистанційній формі навчання у відповідності з погодженим Договірними сторонами розкладом, Виконавець виходить на зв`язок з Клієнтом за попередньо обраним способом зв`язку (телефон, Skype, вебінарні програми), вказаному Клієнтом, і проводить заняття. За попередньою домовленістю з викладачем Клієнт може сам телефонувати викладачу;

7.8. При індивідуальній стаціонарній та індивідуальній дистанційній формі навчання Клієнт має право відмінити або перенести заняття на інший час, у кількості не частіше одного разу на тиждень. При цьому Клієнт зобов`язаний не менше ніж за добу (24 години) до початку заняття за графіком повідомити про це Виконавця погодженим Договірними сторонами способом. У такому випадку заняття вважаються перенесеними й проводяться в інший час, у інакшому випадку неперенесене заняття вважається проведеним.

7.9. Заняття вважається проведеним у тому випадку, якщо Клієнт з будь-якої причини не з`являється на урок у групі, або не відповідає на дзвінки (чи інший оговорений спосіб зв`язку) при дистанційному навчанні протягом 5 хвилин з моменту початку заняття, і оплата за такий урок не компенсується. Таке заняття не може бути перенесене на інший час;

7.10. Якщо у встановлений час плюс 5 хвилин Клієнт не отримує дзвінка від викладача, він повинен негайно зв`язатися з Виконавцем за допомогою телефонного зв`язку, електронної пошти, Skype. У цьому випадку заняття переносяться без втрати й проводяться в інший час.

7.11. Усі суперечливі ситуації, пов`язані з неможливістю Виконавця зв`язатися з Клієнтом через телефонний зв`язок, вирішуються на основі інформації провайдерів послуг голосового зв`язку Виконавця про дзвінки на номери Клієнта та їх результати.

8. Відповідальність сторін

8.1. Ступінь відповідальності Договірних сторін, не передбачені чинною Угодою, застосовуються у відповідності з нормами діючого законодавства України;

8.2. Договірні сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов`язків за чинною Угодою та діючим законодавством України.

9. Припинення угоди

Дія чинної Угоди може бути припинена:

9.1. За домовленістю Договірних сторін;

9.2. За умови, якщо виконання своїх зобов`язань Договірними сторонами неможливе у зв`язку з прийняттям нових нормативно-правових актів, які змінили умови, установлені Угодою про освітні послуги, і будь-яка зі сторін не погоджується внести зміни в чинну Угоду;

9.3. При невиконанні Клієнтом умов чинної Угоди та/чи при систематичному порушенні своєю поведінкою прав та законних інтересів інших Клієнтів та робітників ОЦ «РУШіЙ», а також правил навчання, Виконавець має право розірвати Угоду в однобічному порядку, без повернення грошових коштів, сповістивши про це Клієнта за вказаними ним контактними даними;

9.4. За рішенням суду при систематичному порушенні чи невиконанні умов угоди Договірними сторонами;

9.5. У випадку ліквідації ФОП чи юридичної особи – Клієнта чи Виконавця, якщо не визначена особа, яка є правонабувачем ліквідованої Договірної сторони;

9.6. Закінчення строку Угоди не звільняє Договірні сторони від відповідальності за її порушення, яке мало місце під час дії чинної Угоди.

10. Врегулювання суперечок

10.1. Суперечки, які можуть виникати при виконані чинної Угоди, будуть вирішуватися Договірними сторонами шляхом переговорів;

10.2. У випадку, якщо вказані суперечки й розбіжності не можуть бути вирішені вказаним у п.10.1. способом, вони підлягають врегулюванню у судовому порядку згідно діючого законодавства України;

10.3. У випадку набрання чинності відповідних нормативних актів, припис яких протирічить умовам чинної Угоди й має зворотну силу, кожна з Договірних сторін може вимагати від іншої сторони приведення умов чинної Угоди у відповідність з цими нормативними актами. Від приведення у відповідність у зв`язку зі змінами правового положення будь-яка з Договірних сторін може відмовитися за об`єктивно обґрунтованими причинами.

11. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від виконання чинної Угоди повністю чи частково без додаткової фінансової відповідальності, якщо невиконання зобов`язань стало наслідком причин, які знаходяться поза сферою контролю виконавчої Договірної сторони, подібних до:

  • стихійного лиха (пожежі, землетруси, повені, смерчі);
  • екстремальних погодних умов;
  • війни чи дій воєнного характеру (у тому числі активної фази АТО);
  • техногенних катастроф;
  • страйків, революцій, заворушень, терактів, блокад;
  • політичного ембарго;
  • втручання з боку влади.

12. Строк дії угоди

12.1. Угода залишається чинною у випадку зміни реквізитів Договірних сторін, зміни їхніх установчих документів, включно, але, не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та ін.. У випадку зміни реквізитів будь-якої Договірної сторони, вони зобов`язуються у 10-денний строк повідомити про це одна одну;

12.2. Чинна угода починає діяти з моменту оплати й укладається на строк, що дорівнює довжині сплачених Клієнтом Занять;

12.3. Чинна Угода може бути змінена чи призупинена до повного виконання Договірними сторонами взятих на себе зобов`язань у відповідності до положення громадянського законодавства України.

13. Прикінцеві положення

13.1. Усі правові відношення, що виникають на підставі чинної Угоди або пов`язані з нею, у тому числі пов`язані з укладанням, виконанням, змінами й припиненням чинної Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності чи порушення Угоди, регламентуються чинною Угодою та відповідними нормами діючого законодавства України;

13.2. Усі зміни чи додатки до тексту чинної Угоди повинні бути оформлені у вигляді Додатків чи Додаткових угод між Договірними сторонами, які (Додатки, Додаткові угоди) укладаються у письмовій формі й з моменту підписання повноважними представниками Договірних сторін стають невід`ємною частиною чинної Угоди;

13.3. У випадку протиріч між умовами чинної Угоди та умовами Додатку до неї пріоритет мають умови згаданого Додатку;

13.4. Факсимільні й відскановані екземпляри чинної Угоди, Додатків та Додаткових угод до неї мають силу оригінальних до моменту обміну Договірними сторонами оригінальними екземплярами документів;

13.5. Умови чинної Угоди, у тому числі порядок і форми взаєморозрахунків, є конфіденційною інформацією й не підлягають розголошенню Договірними сторонами третім особам.

14. Місцезнаходження й реквізити Виконавця та Клієнта:

 

Приватний освітній центр «РУШіЙ»                                  ___________________________________________________

 

Юридична адреса:                                                          

Бул. Краматорський, 17, офіс 26                                       _____________________________

Краматорськ                                                                    _____________________________

Донецька область                                                            _____________________________

Україна                                                                            _____________________________

84331                                                                               _____________________________

 

Cайт: http://rushiy.com                                                                    ______________________________

Skype: therra77                                                                                __________________________________

E-mail: kurs[at]rushiy.com                 ______________________________                                                                                                                    

Цікаво? У Вас залишились питання?

Напишіть нам або зателефонуйте: +38(050) 658-22-77 – МТС; +38(097) 064-0740 - КиївСтар;